Реклама на сайте (разместить):Реклама и пожертвования позволяют нам быть независимыми!

Торжество православия

Материал из Википедии
Перейти к: навигация, поиск
Икона «Торжество Православия»
(фрагмент — Императрица Феодора и император Михаил III). Византия, первая половина XV века

«Торжество́ правосла́вия» (греч. το θρίαμβο της Ορθοδοξίας) — праздник в Православных церквях, совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.

Установление праздника связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

История установления[править]

После церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в империи, Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста, бывшее в 843 году[1] 11 марта[2][3] (по другим данным — 19 февраля[4]). По словам церковного историка Антона Карташёва, один из византийских летописцев описал это событие таким образом:

Царица предложила святейшему патриарху Мефодию известить и собрать всех православных митрополитов, архиепископов, игуменов, клириков и мирян, чтобы пришли в Великую Церковь Божию с честными крестами и святыми иконами в первое воскресенье святого Поста.
И когда бесчисленное множество народа собралось, приходит и сам царь Михаил со святой и православной матерью своей Феодорой и со всем синклитом… соединившись со святым Патриархом, вместе двинулись от алтаря со святыми иконами и честным крестом и святым евангелием и пошли с литией до ворот дворца, так называемых Кентавриевых. И после долгой молитвы и сокрушенного многоплачевного и умиленного взывания Κύριε ελέησον[5] возвратились во святой храм для совершения божественной таинственной литургии с великой радостью и торжеством.
И таким образом восстановлены святые и честные иконы для почитания и поклонения в храме Божием. Благочестивые же самодержцы со всечестным и святым патриархом Мефодием и бывшими при нём тогда митрополитами и преподобными подвижниками постановили: ежегодно в первое воскресение святого Поста праздновать торжественно в Великой Божией Церкви сей святой и честной праздник, который и празднуется доныне. Иконы одновременно были поставлены и во всех церквах Константинополя.[6]

В воспоминание об этом событии, значимом для христианского мира, и в память императрицы Феодоры ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество православия».

Чин Торжества православия[править]

К XI веку, возможно и раньше, сложился особый чин Торжества православия (Последование в неделю Православия, иначе Сино́дик), который к XIV веку был дополнен текстами, содержащими православные догматы. В тексте службы провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями, утверждаются постановления семи Вселенских соборов. Особое место в службе занимает чин анафематствования лиц, совершивших, по мнению церкви, тяжкие прегрешения перед Православной церковью.

На Руси чин Торжества православия был введён в XI веке, прп. Феодосием Киево-Печерским, который вводил в своей обители ктиторский устав по образцу типика Алексеевского монастыря (один из уставов так называемой Студийской группы) в Константинополе. Сначала в него добавлены были имена почивших князей, святителей, монахов, а позже в него были добавлены имена русских еретиков. Чин неоднократно изменялся и не был единообразным на Руси, рукописные списки в разных местах отличались друг от друга. Первое печатное издание было изготовлено в Украине (в составе Речи Посполитой) в 1627 году в составе Триоди Постной при архимандрите Захарии Копыстенском и под наблюдением «архитипографа» Памвы Берынды. В Москве первое печатное издание в Триоди Постной в 1656 году при патриархе Никоне.[7] Всего к XVIII веку в нём было 20 анафемствований и до 4 000 имён людей, объявленных еретиками. В 1767 году был напечатан чин Торжества православия, отредактированный архиепископом Санкт-Петербургским Гавриилом (Кременецким)[8], который исключил из него многие имена лиц, кому возглашалась «вечная память», а также имена многих гражданских преступников и расколоучителей, которым провозглашалась анафема. Чин ежегодно совершался в кафедральных соборах на середине храма перед иконами Христа и Богородицы. В 1801 году чин был заметно сокращён, в нём стали только перечисляться ереси без упоминания имён еретиков, а из имён государственных преступников остались только Григорий Отрепьев и Иван Мазепа. В 1869 году из текста чина были убраны имена государственных преступников. К 1917 году чин Православия включал в себя двенадцать общих анафематизмов без указания имён конкретных лиц.

Богослужение[править]

День, в который совершается Торжество Православия, в богослужебных книгах носит название: Неде́ля пе́рвая свята́го поста́, в ню́же Правосла́вие воспомина́ется. В Православной церкви празднование Торжества Православия начинается в субботу вечером, богослужение совершается по Октоиху и Постной Триоди, служится всенощное бдение, на котором поются стихиры, в которых славится Христос и прославляется иконопочитание. Тропарем праздника является тропарь Нерукотворному образу Спаса. Канон праздника написан Феофаном Начертанным, который сам пострадал от иконоборцев вместе со своим братом Феодором. Краегранесие канона: «Днесь благоче́стия Богосве́тлая прии́де заря́» (др.-греч. Σημερον εὐσεβίης θεοφεγγέος ἤλυθεν αἴγλη). В отдельных тропарях канона прославляются императоры Михаил и Феодора, как восстановители иконопочитания. Чин торжества Православия это молебен, который соединяется обычно с божественной литургией, он является вставкой в конце литургии. В XIV веке Никифор Каллист Ксанфопул написал Синаксарь в Неделю Православия. В Синаксаре кратко рассказывается об истории иконоборчества, а также помещен рассказ о том как перед смертью к умирающему Феофилу его супруга Феодора приносит иконы, которые Феофил, плача, целует и умирает. После этого Феодора просит помолиться за её мужа. Патриарх Мефодий собирает отцов, пострадавших от иконоборчества, записывает имена всех царей иконоборцев, включая имя Феофила, в список, который помещает под престол. Патриарх Мефодий служит всенощное бдение, после которого в списке имя Феофила исчезает. Синаксарь вошел в богослужение всенощного бдения в Неделю Торжества Православия, его читают после шестой песни канона на утрени.

Стихира, слава, на стиховне с великой вечерни; тропарь; кондак в Неделю Торжества Православию.
На греческом На церковнославянском(транслитерация) На русском
Стихира, слава, на стиховне с великой вечерни глас 2 (Ἦχος β') Οἱ ἐξ ἀσεβείας, εἰς εὐσέβειαν προβάντες, καὶ τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἐλλαμφθέντες, ψαλμικῶς τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, εὐχαριστήριον αἶνον Θεῷ προσάγοντες, καὶ τὰς ἐν τοίχοις καὶ πίναξι, καὶ ἱεροῖς σκεύεσιν ἐγχαραχθείσας ἱερὰς Χριστοῦ Εἰκόνας, τῆς Πανάγνου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τιμητικῶς προσκυνήσωμεν, ἀποβαλλόμενοι τὴν δυσσεβῆ τῶν κακοδόξων θρησκείαν· ἡ γὰρ τιμὴ τῆς Εἰκόνος, ὥς φησι Βασίλειος, ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει, αἰτούμενοι ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀχράντου σου Μητρός, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. Из нече́стия во благоче́стие преше́дше, и све́том ра́зума просвети́вшеся, псало́мски рука́ми воспле́щим, благода́рственно хвалу́ Бо́гу принося́ще: и на стена́х, и дсках, и на свяще́нных сосу́дех, начерта́нным свяще́нным о́бразом Христо́вым, и Пречитыя, и всех святы́х, честно поклони́мся, отлага́юще злоче́стную злосла́вных ве́ру: [честь бо о́браза, я́коже глаго́лет Васи́лий, на первообра́зное прехо́дит,] прося́ще моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, Христе́ Бо́же наш, и всех святы́х, дарова́ти нам ве́лию ми́лость. От нечестия к благочестию перейдя и светом познания просветившись, будем согласно псалму рукоплескать, благодарственно хвалу Богу принося, и на стенах, и досках, и священных сосудах начертанным священным образам Христа, и Пречистой, и всех святых, с почтением поклонимся, отвергая нечестивую бесславных веру, – ибо честь, воздаваемая образу, как говорит святой Василий, на первообраз переходит, – и прося по ходатайствам пречистой Твоей Матери, Христе Боже наш, и всех святых, даровать нам великую милость.
Тропарь праздника, глас 2 (Ἦχος β') Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου, προσκυνοῦμεν ἀγαθέ, αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον. Пречи́стому Твоему о́бразу покланя́емся Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на крест, да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотию на Крест, чтобы избавить созданных Тобою от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе: "Радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, / пришедший спасти мир!"
Кондак праздника, глас 2 (Ἦχος β') Ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος τοῦ Πατρός, ἐκ σοῦ Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούμενος, καὶ τὴν ῥυπωθεῖσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναμορφώσας, τῷ θείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. Ἀλλ' ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν, ἔργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. Неопи́санное Сло́во О́тчее, из Тебе́ Богоро́дице описа́ся воплоща́емь: и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, Боже́ственною добро́тою смеси́. Но испове́дающе спасе́ние, де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем. Неизобразимое Слово Отчее при воплощении от Тебя, Богородица, изобразилось, и осквернившийся образ в первоначальном виде воссоздав, с Божественною красотой соединило. И мы, исповедуя наше спасение, делом и словом его изображаем.


Примечания[править]

Ссылки[править]

Статью можно улучшить?
✍ Редактировать 💸 Спонсировать 🔔 Подписаться 📩 Переслать 💬 Обсудить
Позвать друзей